#2 DSA: Gambaran Awal

šŸ‘Øā€šŸ’» Code snippet

import time
import random

# Function untuk merge_sort
def mergeSort(myList):

 if len(myList) > 1:
    mid = len(myList) // 2
    left = myList[:mid]
    right = myList[mid:]

    # Recursive call on each half
    mergeSort(left)
    mergeSort(right)

    # Two iterators for traversing the two halves
    i = 0
    j = 0
    
    # Iterator for the main list
    k = 0
    
    while i < len(left) and j < len(right):
      if left[i] <= right[j]:
       # The value from the left half has been used
       myList[k] = left[i]
       # Move the iterator forward
       i += 1
      else:
        myList[k] = right[j]
        j += 1
      # Move to the next slot
      k += 1

    # For all the remaining values
    while i < len(left):
      myList[k] = left[i]
      i += 1
      k += 1

    while j < len(right):
      myList[k]=right[j]
      j += 1
      k += 1

# Perlahan
# O(n^2)
def bubble_sort(our_list):

 startTime = time.time()
 
 for i in range(len(our_list)):
    # We want the last pair of adjacent elements to be (n-2, n-1)
    for j in range(len(our_list) - 1):
      if our_list[j] > our_list[j+1]:
        # Swap
        our_list[j], our_list[j+1] = our_list[j+1], our_list[j]

 timeTaken = time.time() - startTime

 print("Bubble sort ", timeTaken, "seconds")

# Lebih laju
# O(n log n)
def merge_sort(my_list):
 startTime = time.time()

 mergeSort(my_list)

 timeTaken = time.time() - startTime

 print("Merge sort: ", timeTaken, "seconds")


# Contoh argument yang boleh digunakan untuk menguji kelajuan masa
list1 = [4, 5, 0, 1]
list2 = [3, 42, 1, 2, 5, 7, 23, 4, 0, 121]
list3 = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]

list4 = [ random.randint(0, 10000) for x in range(10000) ]

# Boleh mencuba function di sini
bubble_sort(list4)
merge_sort(list4)
snippet code yang digunakan dalam video

šŸ“š Sumber rujukan:

Big-O Algorithm Complexity Cheat Sheet (Know Thy Complexities!) @ericdrowell

<- Balik ke direktori